TS-18001 İSG Yönetim Sistemi

TS-18001 İSG Yönetim Sistemi

İşyerlerinde karşılaşılan insan kaynakları sorunlarından en önemlisi, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşlar bir taraftan daha iyi rekabet koşullarına ulaşmak için çalışmalar yaparken, diğer taraftan da çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yapmaları gerekmektedir. 
İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından oluşturulan OHSAS 18001 standardı, mesleki sağlık ve güvenlik konularını kapsayan bir yönetim modelidir. Bu standart ülkemizde Türk Standardı olarak kabul edilmiş ve TS 18001- 2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı olarak yayımlanmıştır.
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardının uygulanması ile toplumda iş güvenliği bilincini sağlamak; çalışanların maruz kalabilecekleri riskleri azaltmak; iş verimini ve çalışanların performansını arttırmak; diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı ve sorumlu bir imaj oluşturmak amaçlanmaktadır.
Kazanımlarınız:
  1. İş sağlığı ve güvenliği riskleri belirlenmiş ve bu riskler gerekli önlemlerle ortadan kaldırılmış ya da kabul edilebilir seviyeye indirilmiştir.
  2. İlgili mevzuatın (Kanun Tüzük, Yönetmelik) yükümlülükleri yerine getirilmiştir.
  3. İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik hedefler belirlenmiş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirilmiştir.
  4. Gerekli olan eğitim ihtiyacı belirlenmiş ve verilmesi sağlanmıştır.
  5. Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli hazırlıklar yapılmıştır.
  6. İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansı denetimlerle izlenmiştir.
  7. İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetleri başlatılmıştır.
  8. İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmalar dokümante edilmiş ve sonuçları kayıt altına alınmıştır.

 Uygulamanın Faydaları

 1. Yasal uygunluğun sağlanması
 2. Can ve mal kaybının önlenmesi
 3. Kaza risklerinin azaltılması
 4. Verimliliğin artırılarak karlılığın yükselmesi
 5. Rekabet üstünlüğünün sağlanması
 6. Çalışanın memnuniyeti ve motivasyonunun arttırılması
 7. Prestij sağlanması
 8. Toplumda güvenlik kültürü bilincinin oluşması
 9. Resmi makamlar ve müşteriler nezdinde kuruluşun iş sağlığı ve güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanması

Hizmet Talep Formu

Kurum Bilgileri